Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม
ศาสนา
 ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีวัดในเขต จำนวน 3 วัด คือ 1. วัดควนเกย 2. วัดเทพมงคล 3. วัดศรีอาชา
 
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
                   ก. ประเพณีชักพระ ประมาณเดือนกันยายน กิจกรรม ีการตักบาตรในตอนเช้าและลากพระไปรวมกันที่อำเภอร่อนพิบูลย์ มีการประกวดรถ และเรือพระ วันรุ่งขึ้นจึงลากพระกลับวัด
                   ข. ประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน
กิจกรรม จัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 
การศึกษา
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ดังนี้
          4.3.1 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน (โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา)
          4.3.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน
                   1) โรงเรียนวัดควนเกย 
                   2) โรงเรียนบ้านหนองมาก 
                   3) โรงเรียนวัดเทพมงคล
          4.3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
สาธารณสุข
          4.4.1 มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
                   1) สถานีอนามัยบ้านควนเกย
          4.4.2 อสม. จำนวน 78 คน
          4.4.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 คน
          4.4.4 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
          4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          4.4.1 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) จำนวน 4 ครั้ง
          4.4.2 รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 2,500 ลิตร ได้รับมอบจาก กรมการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2525 ราคา 998,600 บาท 
          4.4.3 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 5,000 ลิตร ได้รับมอบจากกรมการปกครอง 
เมื่อ พ.ศ. 2536
          4.4.4 พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 คน
          4.4.5 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 68 คน
          4.4.6 การฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย ปี 2543 – 48 จำนวน 2 ครั้ง