Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม จราจร

           ถนนลาดยาง
                     1) สายทางหลวงหมายเลข 4018
                     2) สายเขาชุมทอง – ควนพัง
                     3) สายสุขาภิบาล 5
                     4) สายสุขาภิบาล 18
                     5) สายบ้านหนองมาก – ไสเลียบ
                     6) สายบ้านไสเลียบ – บ้านควนหนองคว้า
                     7) สายบ้านไสเลียบ – บ้านปัง
           ถนนคอนกรีต
                     1) สายสุขาภิบาล 2
                     2) สายสุขาภิบาล 3
                     3) สายสุขาภิบาล 6
                     4) สายสุขาภิบาล 7
                     5) สายสุขาภิบาล 8
                     6) สายสุขาภิบาล 12
                     7) สายสุขาภิบาล 14
                     8) สายสุขาภิบาล 15
                     9) สายสุขาภิบาล 17
                     10) สายสุขาภิบาล 19
            ถนนคอนกรีตและหินคลุก
                     1) สายสุขาภิบาล 1
                     2) สายสุขาภิบาล 9
                     3) สายสุขาภิบาล 13
                     4) สายเทศบาล 1
            ถนนหินคลุก
                     1) สายสุขาภิบาล 4
                     2) สายสุขาภิบาล 10
                     3) สายสุขาภิบาล 11
                     4) สายสุขาภิบาล 16
                     5) สายสุขาภิบาล 20
                     6) สายสุขาภิบาล 21
                     7) สายเทศบาล 2
                     8) สายเทศบาล 3
            ถนนลูกรัง
                     1) สายเทศบาล 4
            ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/เสริมไม้ไผ่
                     1) สายบ้านหนองมาก – บ้านห้วยจิก
                     2) สายบ้านหนองมาก – บ้านไสเลียบ
                     3) สายบ้านหนองมาก - เขตตำบลทุ่งโพธิ์

 
แม่น้ำ คลอง แหล่งน้ำ
           1) หนองบึง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
                     - หนองสะพานมะขาม คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 2,400 ลบ.ม.
                     - หนองหน้าบ้านนายสุวิทย์ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 3,600 ลบ.ม.
                     - หนองหน้าบ้านนายจิต – นายนวล คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 4,800 ลบ.ม.
                     - หนองหลังบ้านนายโสภณ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 7,200 ลบ.ม.
                     - หนองหมู่ที่ 1 รางน้ำ – ควนเกย คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 1,200 ลบ.ม.
           2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
                     - คลองเทพมงคล
                     - คลองซอยเทศบาล 2
                     - คลองบ้านสวนทุเรียน
           3) ฝาย จำนวน 5 แห่ง
           4) สระน้ำ จำนวน 1 แห่ง
           5) บ่อโยก จำนวน 3 บ่อ
           6) บ่อน้ำ จำนวน 13 บ่อ
           7) เหมืองน้ำ จำนวน 1 สาย
 
การประปา
           1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 1,062 ครัวเรือน
           2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ สำนักงานการประปาชะอวด เขตจำหน่ายน้ำร่อนพิบูลย์ – เขาชุมทอง
           3) เทศบาลได้ก่อสร้างระบบประปาชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2546 และให้ชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเองในปี พ.ศ.2547 ในส่วนของหมู่ที่ 6 ได้ใช้น้ำประปาร่วมกับหมู่ที่ 3 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 99
 
ไฟฟ้า
           1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 795 ครัวเรือน
           2) พื้นที่ ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด
           3) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 100 จุด ครอบคลุมถนน ทั่วเขตเทศบาล
 
การสื่อสาร
           1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาลมีจำนวน 400 ครัวเรือน
           2) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลมีจำนวน 10 ต
ู้
 
ลักษณะการใช้ที่ดิน
      - พื้นที่พักอาศัย จำนวน 300 ไร่
           - พื้นที่พาณิชยกรรม จำนวน 30 ไร่
           - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ จำนวน 100 ไร่
           - สวนสาธารณะ/นันทนาการ จำนวน 80 ไร่
           - พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 11,300 ไร่
           - พื้นที่อุตสาหกรรม จำนวน 20 ไร่
           - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา จำนวน 150 ไร่
           - พื้นที่ว่าง จำนวน 65 ไร่
           - เขตป่าสงวน/เขตอนุรักษ์ จำนวน 3,376 ไร่