Username :
Password :
 
 

             เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ในเขตตำบลควนเกย ซึ่งความเป็นมาของคำว่า “ควนเกย” ตามตำนานกล่าวไว้ว่า มีเรือสำเภาใหญ่บรรทุกเงินทองมาเพื่อสร้างพระบรมธาตุ ในขณะแล่นเรือมาดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนหัวของเรือไปเกยควนทำให้อับปางลง ส่วนท้ายของเรือหักสะบั้น เรียกว่า “ท้ายสำเภา” ซึ่งขณะนี้เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนตรงกลางลำเรือก็หักเช่นกัน ชาวบ้านเรียกว่า “ บ้านลำหัก ” ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลควนชุม ในปัจจุบันส่วนหัวของเรือมาเกยอยู่ที่ควน เรียกกว่า “ ควนเกย ” ส่วนเงินทองที่บรรทุกมากับเรือสำเภาดังกล่าว ถูกผู้คนนำไปกองไว้ที่ภูเขาเรียกว่า “ เขาชุมทอง ” ซึ่งอยู่ในเขตตำบลควนเกย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนหนึ่งของตำบลควนเกย เป็นสุขาภิบาลตำบลเขาชุมทอง เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2512  และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขาชุทอง เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542
              เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีนายสนั่น  บุญเมือง  เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก 
เดิมสุขาภิบาลเขาชุมทอง ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 สมัยนายเชิญ  ตราชู  เป็นนายอำเภอร่อนพิบูลย์ และเป็นนายอำเภอคนที่ 19 ของร่อนพิบูลย์
             


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสุขาภิบาล
  1. เพื่อเป็นการเข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชนเมือง ชุมชนหนาแน่น เข้าดำเนินการก่อสร้าง ปรังปรุงระบบสาธารณูปโภค
  2. เพื่อเป็นการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา และป้องกัน ด้านสังคม ด้านการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ
  3. เพื่อเข้าดำเนินการในการกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จัดระบบ ระเบียบ ตลาด และอื่น ๆ
  4. เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งแทนประชาชนมาทำหน้าที่ ด้านนิติบัญญัติ แทนประชาชนที่เรียกว่า สมาชิกสุขาภิบาล (ส.ข.) กรรมการสุขาภิบาล และกรรมการดำเนินงานเป็นนิติบุคคล
            ชุมชนในเขตสุขาภิบาลเขาชุมทอง เป็นชุมชนค้าขาย เป็นชุมชนที่อยู่รวมกันประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักเป็นจุดศูนย์รวมด้านการขนส่งทางรถไฟ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่ปี 2500 – 2530 ประชาชน จากอำเภอชะอวด , อำเภอจุฬาภรณ์ ปัจจุบัน , อำเภอพระพรหม , อำเภอเมือง นั่งรถไฟมาจัดจ่ายซื้อของมากมายทำให้ชุมชนเติบโตขึ้นมาตามลำดับ และหลังจากปี 2530 การคมนาคมบกเริ่มเจริญ มีการตัดถนนสายเอเชียผ่านตำบลร่อนพิบูลย์ผ่านตำบลควนเกย ไปพัทลุง จากประชาชนที่เดินทาง โดยสายด้านรถไฟ ก็เปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยรถยนต์ รถประจำทางมากขึ้น เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าจึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็ว
    ชุมชนตลาดเขาชุมทองก็เริ่มที่จะซบเซาลง ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพค้าขายส่วนหนึ่งก็ย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพยังแหล่งอื่น บ้างก็เปลี่ยนอาชีพไปทำสวนยางพารา และอาชีพอื่น ๆ 
    ปัจจุบันร้านค้าที่ยังดำเนินกิจการอยู่ปัจจุบัน และเปลี่ยนมือไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เหลือประมาณ 10 ร้านที่สืบทอดกิจการต่อ และชุมชนก็เริ่มที่จะขยายตัวออกไปตามแนวถนนสาย 4013  ทั้ง 2 ข้างทาง ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีบ้านเรือนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่หลายหลังมีทั้งที่เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัยและการค้าขาย และอาชีพอื่นๆ ซึ่งคาดว่าอนาคต เศรษฐกิจ เทศบาลตำบลเขาชุมทองจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโดยสภาพพื้นที่ และการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นแบบ เกษตรกรรม ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น สวนยาง และที่นา ไร่นา สวนผสม สวนผลไม้แต่การปลูกแบบ ผสมกลมกลืน หรือเรียกว่า สวนสมรมมากขึ้น