Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
นางพรประภา กลั่นสุวรรณ์
ปลัดเทศบาล
นางกัลยา ยังอุ่น
รองปลัดเทศบาล
นายฆ้องคมน์ พลอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนัคมน เรืองจรัส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวลักขนา ชูแสง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
จ่าเอกเริงชัย รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ กัณห์อุไร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเบญจวรรณ ไกรสยาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวรัตภรณ์ สุขสงวน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกิตติพงศ์ ภักดีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจริยา ณ นคร
นิติกรปฏิบัติการ
นายมานะ ทิพย์สมบัติ
ยาม
นายนิพนธ์ บุญเมือง
คนสวน
นายนพดล เทพเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นางอุมา วังบุญคง
เจ้าพนักงานธุรการ