Username :
Password :
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกัลยา ยังอุ่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรณา ทองประพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวัลยา สายแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก