Username :
Password :
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกัลยา ยังอุ่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุกัญญา จตุรงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอุมาพร พรหมวิหาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ