Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
  เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝ่เรียนรู้
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
น้อมนำประเพณี ประชาชีอยู่ดีมีสุข
 
พันธกิจ
**********************************

        1. ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
        2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ปรัชญาความพอเพียง”
        3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา , การสาธารณสุข , ศาสนา ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
        4. ส่งเสริมการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร นอกองค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทองที่ยั่งยืน
        6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืนสู่ลูกหลาน